Sınav Uygulama Süreci

SINAV İÇİN ÖN KOŞULLAR VE SINAV PROSEDÜRÜ ​

Sınavlar için ön koşul kriterleri Ulusal Yeterlilik de şart koşulmadığı sürece bulunmamaktadır. Sınavların yapısı ve sınav başarı puanları her bir belgelendirme kapsamı için ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan yeterlilik şartları ve amacına uygun olarak belirlenmiş olup her bir belgelendirme kapsamı için hazırlanmış olan Belgelendirme Programları ve Şartnamelerde açıklanmıştır.

SINAV UYGULAMA FAALİYETLERİ

Sınav Programı

Sınavlar, Yıldız Grup Belgelendirmenin kullandığı yazılım programı tarafından oluşturulan Sınav Programı’na uygun olarak gerçekleştirilir.

Sınav Programında; hangi ulusal yeterlilikten sınav yapılacağı, yeterliliklerin seviyesi, revizyon numarası, yeterlilik birimleri, teorik ve uygulama sınavlarının yeri, sınavların tarihi ve saati, sınavda görev alacak değerlendiriciler/gözetmenler, sınava katılacak aday sayısı ve gerekli diğer bilgiler yer alır.

Sınav programlarının Mesleki Yeterlilik Kurumu'na bildirimi aşağıdaki şekilde yapılır:

  • Sınav programına ilişkin bilgiler sınavın başladığı tarihten en geç 2 (iki) gün öncesine kadar MYK Portala bildirilir.
  • Sınav ili değiştiyse en geç sınav saatinden 1gün öncesine kadar MYK Portala bildirilir.
  • Sınav programında yer alan diğer bilgilerde değişiklik olması halinde, söz konusu değişiklikler sınav saatine kadar, aday bildirim dosyası değiştirilerek kaydedilir.
  • Sınav iptali sınavdan en geç bir saat öncesine kadar MYK Portal’a bildirilir.
  • Gerçekleşmiş olan bir sınavın mücbir sebeplerden dolayı iptali söz konusu olduğunda iptale ilişkin kanıtlar MYK Portal’a bildirilir.

Yıldız Grup Belgelendirme’ de; performans sınavı grup halinde yapılan ulusal yeterliliklerden;

  • Ahşap Kalıpçı sev.3,Betonarme demircisi sev.3 için en az 2 başvuru(yıldız grup belgelendirme tarafından bir yardımcı dâhil edilerek 3 kişiye tamamlanması suretiyle) olduğunda sınav açılır.
  • İskele Kurulum Elemanı sev.3, Alçı Levha Uygulayıcısı sev.3 için 1 başvuru(yıldız grup belgelendirme tarafından bir yardımcı dâhil edilerek 2 kişiye tamamlanması suretiyle) olduğunda sınav açılır.

Diğer ulusal yeterlilikler için bu durum söz konusu değildir. Bir sınav başvurusu olduğu takdirde sınav açılır.

İlk sınav başvurusu için başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde sınav açılır.

İlk sınav hakkında başarısız olup ikinci ya da üçüncü sınav hakkını kullanacak adayların bir yıl içinde üç sınav hakkını tamamlaması sağlanır.

Herhangi bir sebeple sınavları iptal olan adaylar için en geç 30 gün içerisinde tekrar sınav açılır.

Diğer sınav hakkını kullanacak adaylardan tekrar başvuru alınarak, ilgili sınav açıldığı zaman sms ile bilgilendirme yapılır.

SINAVIN OLUŞTURULMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Sınavlar için gerekli olan ve ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanan sınav materyallerinin (Soru Kitapçıkları,Cevap Anahtarı,Sınav senaryoları, Mülakat-Sözlü Sınav Değerlendirme Formu, Aday Performans Sınavı Değerlendirme Formu, Grup Performans Sınavı Değerlendirme Formu, Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu, Malzeme ve ekipman kontrol listesi v.b.) Yıldız Grup Belgelendirme asistanı tarafından sınavdan en geç bir gün önce çıktıları alınır. PB.T.13-3 Sınav Materyallerinin Paketlenmesi Talimatına göre hazırlanır ve PB.F.13-10 Sınav Materyalleri Teslim Tutanağı Formu ile imza karşılığında değerlendiricilere teslim edilir.

Yıldız Grup Belgelendirme A.Ş Değerlendiricisi PB.F.13-10 Sınav Materyalleri Teslim Tutanağı Formu’nu imzalayarak sınav materyalini eksiksiz, tutanakta yazan sayılarda içeriği hasarsız ve güvenli bir şekilde aldığını taahhüt etmiş olur.

Personel belgelendirme sınavlarının gerçekleştirilmesi, adaylara ne tür soru sorulacağı (çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma v.b.) en az kaç adet soru sorulacağı, sınav sorularını cevaplandırmak üzere ne kadar süre verileceği ve uygulamalı sınav aşamalarının gerçekleştirilmesi ile ilgili işlem detayları ilgili ulusal yeterliliklerde ve/veya ulusal yeterliliklere atıf yapılan sistem dokümanlarında (sınav şartnameleri, belgelendirme programları) açıklanmıştır. Değerlendiriciler sınavları “PB.T.13-1 Sınav Uygulama Talimatı”na göre gerçekleştirirler. Sınavın kamera kayıtları “PB.T.13-2 Kamera Kayıt Talimatı” doğrultusunda gerçekleştirilir.

Yıldız Grup Belgelendirme asistanı tarafından değerlendiricilere teslim edilen tüm sınav materyalleri, sınav tamamlandıktan sonra değerlendiriciler tarafından Yıldız Grup Belgelendirme asistanına PB.F.13-10 Sınav Materyalleri Teslim Tutanağı Formu ile imza karşılığında teslim edilir.

Kamera kaydının içeriği belgelendirme asistanı tarafından kontrol edilerek kamera kaydı teslim tutanağı ile bilgi işlem sorumlusuna teslim edilir. Bilgi işlem sorumlusu teslim aldığı sınav kamera kayıtlarını önce harici belleğe sonra ortak sunucuya aktarır.

Sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası uygulama sırasında tespit edilen uygunsuzluklar, “PB.PR.17 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü”ne göre değerlendirilir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve belgelendirme kararı, Yıldız Grup Belgelendirme yetki ve sorumluluğundadır.

Sınavlar, sınav bitiminde veya en geç 5 gün içinde sınavda görevli olan değerlendiriciler tarafından değerlendirilir. Sınavın gerçekleşme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde de karar verici tarafından belge kararı verilir.

Karar verici, ilgili sınavın kamera kaydının uygunluğunu izlemek ve belgelendirme asistanı tarafından kendisine iletilen sınav dosyasının tam olduğunu kontrol etmek şartıyla belge kararını verir.

Performans sınavına girebilmek için teorik sınav başarı şartı aranan sınavlarda değerlendirici teorik sınavdan hemen sonra sınavları değerlendirir. Yapılan bu ön değerlendirme doğrultusunda başarılı olan adayları performans sınavına alır. Yapılan bu ön değerlendirme nihai karar değildir. Karar vericinin yapacağı asıl değerlendirme sonucunda; değerlendiricinin yaptığı ön değerlendirme ile ilgili hata yoksa adayların performans sınavları geçerli sayılır. Hata varsa adayların performans sınavları geçersiz sayılır.

Teorik sınavlar değerlendirilirken sadece adayın doğru verdiği yanıtlar dikkate alınarak, her soru eşit puanda olup 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yeterlilik seçmeli ve zorunlu birimleri ayrı ayrı değerlendirilir.

Yıldız Grup Belgelendirme A.Ş.’ den kaynaklı teorik sınav soru kitapçığında yanlış basım veya hatalı soru olması halinde o soruyu her adayın doğru cevap verdiği kabul edilir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları, sınavın gerçekleşme tarihinden itibaren en geç 15 gün sonra, kullanılan yazılım programı tarafından SMS atılmak suretiyle adaylara bildirilir.

Ayrıca adaylar Yıldız Grup Belgelendirmenin web sitesine T.C kimlik no su ve doğum tarihi girerek belge almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenebilir.

Adayların belge almaya hak kazanıp kazanamadığının belli olmasından itibaren en geç 3 (üç) gün içinde sınav sonuçları ilgili personel tarafından MYK’ ya bildirilir.