İtiraz ve Şikayetler

Uygulama ​

 1. Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, kuruluş web sayfası, e-posta yoluyla) olarak “PB.F.10-1 Şikayet-İtiraz Formu” ile kuruluşumuza yapılabilir.
 2. Yıldız Grup Belgelendirme A.Ş’nin şikâyet ve itirazı kabul etmesi ile ilgili tek ön koşul, şikâyet ve itirazın Yıldız Grup Belgelendirme A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında olmasıdır.
 3. Yıldız Grup Belgelendirme’nin belgelendirme faaliyetleri dışında kalan şikâyet ve itiraz konuları için, şikâyet/itiraz sahibine gerekli açıklamalar yapılır.

ŞİKÂYETLER

 1. Yıldız Grup Belgelendirme’nin belgelendirme faaliyetleri ile ilgili şikâyetler genel olarak şunlardır:
 2. Başvuruların ele alınışı ile ilgili şikâyetler,
 3. Sınavların organizasyonu ile ilgili şikâyetler,
 4. Sınav merkezleri veya gezici sınav birimleri ile ilgili şikâyetler,
 5. Belgelendirmenin yapılması için geçen süre veya Yıldız Grup Belgelendirme’nin yönetim sisteminin benzer konuları ile ilgili şikâyetler,
 6. Bir sınav sırasında sınav görevlilerinin performansının, hal ve davranışlarının aday/adaylar tarafından uygun bulunmaması ile ilgili şikâyetler,
 7. Yıldız Grup Belgelendirme’nin personelinin hizmet performansının başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yeterli bulunmaması ile ilgili şikâyetler,
 8. Yıldız Grup Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş kişilerin belgelendirildikleri kapsamla ilgili yaptıkları işler ve verdikleri hizmetlerle ilgili şikâyetler
 9. Şikâyetler, başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler, belgelendirilmiş kişilerin işverenleri veya belgelendirilmiş kişilerin belge kapsamında vermiş oldukları hizmetlerin kullanıcıları veya üçüncü taraflarca yapılabilir.
 10. Yıldız Grup Belgelendirme’nin tarafından belgelendirilmiş kişi hakkında yapılan şikâyetler için şikâyete konu olan faaliyetle ilgili geçerli belgelerin olması ve bu belgelerin belgelendirilmiş kişinin belgelendirildiği kapsamla ilgili olması esastır. Doğrulanmayan bilgilere dayanarak belgelendirilmiş kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmaz.
 11. Şikâyetlerin posta, faks veya e-posta gibi yollarla yazılı olarak Yıldız Grup Belgelendirme’ye gönderilmesi esastır. Bu amaçla PB.F.10-1 Şikayet-İtiraz Formu kullanılır. Sözlü yapılan şikâyetler yazılı hale getirilmelidir. Şikâyetlerde en azından şikâyet edenin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ile şikâyetin açık ifadesi yer almalıdır. Sözlü olarak yapılan şikâyetler (telefon görüşmesi gibi) şikâyeti alan Yıldız Grup Belgelendirme Asistanı tarafından kayıt altına alınır ve konunun doğru anlaşılıp anlaşılmadığına ilişkin şikâyet sahibinin teyidi alınır.
 12. Yıldız Grup Belgelendirme, şikâyet başvurularının, şikâyetlerin alınıp değerlendirilmesinden sorumlu kişiler dışındaki kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasını önleyecek şekilde gerekli tedbirleri alır. Şikâyet sahibi ve şikâyetin konusu bakımından tüm gizlilik şartlarına uyar.
 13. Şikâyetler için süre sınırlaması yoktur.
 14. Yıldız Grup Belgelendirme uygulamada şikâyetlerin alınmasından itibaren bir ay içinde çözümlenmesi esastır. Yıldız Grup Belgelendirme dışındaki kişi ve kuruluşlardan bilgi/belge temini gerektiren şikâyetler söz konusu ise bilgi/belge temin edildikten, saha gözlemi gerektiren şikâyetlerin ise saha gözleminin tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılması esastır.

İTİRAZLAR

 1. Başvurunun konusu, Yıldız Grup Belgelendirme’nin aldığı bir karar ise bu başvuru itiraz olarak kabul edilir.
 2. Yıldız Grup Belgelendirme personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili itirazlar genel olarak şunlardır:
 3. Belgelendirmeye konu bir başvurunun reddedilmesi,
 4. Sınav sonuçlarına itiraz,
 5. Belgelendirmeye ilişkin kararlara itiraz. (belgelendirme, belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının daraltılması veya iptal edilmesi kararları)
 6. İtirazların yapılmasında süre sınırlaması vardır. Bu süreler, itiraza konu olan Yıldız Grup Belgelendirme’nin aldığı kararın, kişiye tebliğ tarihinden itibaren ( bu tebliğ ilgili kararın internet sayfasından duyurusu şeklinde yapılacağından duyurunun yayımlandığı tarih olarak kabul edilir) 10 (on) iş günü olup yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz başvurusu, ekinde objektif delillerin de bulunduğu PB.F.10-1 Şikayet-İtiraz Formu ile yapılmalıdır.
 7. İtirazlar, başvuruların Yıldız Grup Belgelendirme tarafından kayda alınmasından itibaren bir ay içinde karara bağlanır. Yıldız Grup Belgelendirme dışındaki kişi ya da kuruluşlardan bilgi/belge gerektiren itirazlar söz konusu bilgi/belge temin edilmesinden itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılır.
 8. İtiraz sahibinin Yıldız Grup Belgelendirmenin itiraz değerlendirmesi sonucu aldığı kararı kabul etmemesi durumunda itirazını Mesleki Yeterlilik Kurumu’na da (MYK) yapma hakkı bulunmaktadır.

İtiraz şikayet formu indir