Belgelendirme Süreci

BELGELENDİRME KARARININ VERİLMESİ

 • Belgelendirme kararının verilmesi Yıldız Grup Belgelendirme’nin yetki ve sorumluluğunda olup, ilgili ulusal yeterlilik/yeterliliklerde tanımlanan değerlendirici ölçütlerini taşıyan Karar Verici tarafından verilir. Yıldız Grup Belgelendirme belgelendirme kararını ilgili belgelendirme programının şartları ile belirgin olarak ilişkili konularla sınırlı tutar.
 • Sınavın gerçekleşme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde karar verici tarafından belge kararı verilir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ

 • Yıldız Grup Belgelendirme tarafından belgelendirme kararı verilen bireyler için ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.
 • Yıldız Grup Belgelendirme, verdiği ‘Mesleki Yeterlilik Belgelerinin’ tek başına sahibidir. Belgelendirdiği kişilere, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen ve ilgili standartlar kapsamında Yıldız Grup belgelendirme tarafından konulan şartlara uyduğu sürece sadece belge kullanım hakkını verir.
 • Belgelendirilmiş kişinin, şartlara uygunluğunun sağlanmadığının tespiti durumunda; Yıldız Grup belgelendirme uygunsuzluğun büyüklüğüne göre kullanım hakkını verdiği belgeyi askıya alabilir, geri çekebilir, kapsamını daraltabilir veya iptal edebilir.

 

YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Yıldız Grup Belgelendirme A.Ş yaptığı sınavlar için adayın talep etmesi halinde başarılı olunan birim için “PB.F.14-8 Birim Başarı Belgesi” düzenler.

 • Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin birleşimi bir Ulusal Yeterliliği tamamlıyorsa adayın talebi doğrultusunda birim başarı belgeleri birleştirilerek ilgili ulusal yeterlilik alanı için Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.
 • Belgelendirme kararı ise en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verileceğinden; Yıldız Grup Belgelendirme en son tarihli sınavı yaptı ise Yıldız Grup Belgelendirme tarafından belgelendirme kararı verilir ve ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.
 • Aday daha önce başka bir belgelendirme kuruluşunda ilk sınav hakkını kullanmış ama tüm birimlerden başarılı olamamış olabilir. İkinci veya üçüncü hakkını kullanmak için Yıldız Grup Belgelendirme’ye başvurmuş ise Yıldız Grup Belgelendirme adaydan sınava girdiği belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş olan birim başarı belgesini ister. Belgelerin değerlendirilmesi sonucunda adayın ikinci veya üçüncü sınav hakkını Yıldız Grup Belgelendirme’de kullanıp kullanamayacağına Personel Belgelendirme Müdürü tarafından karar verilir. Adayların bir birimin teorik ve performans sınavına aynı belgelendirme kuruluşunda girmesi gereklidir.
 • Daha önce Yıldız Grup Belgelendirme dışında başka bir personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yapan ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olmaması nedeniyle, ikinci veya üçüncü sınav hakkını kullanmak üzere Yıldız Grup Belgelendirme’ye başvuran ve Yıldız Grup Belgelendirme tarafından bu durumu kabul edilen adaydan; sınavına gireceği ulusal yeterlilik birimleri için, daha önceden kamuoyuna yayınlamış olduğu ücret tarifesi üzerinden ücret talep edilir.
 • Birim başarı belgesi sahibi adaylar, birimlerin geçerlilik süresi boyunca ilgili birimleri içeren farklı ulusal yeterliliklerde belge almak istediklerinde söz konusu birimlerden muaf olurlar.

 

BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE GÖZETİMİ

 • Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için ilgili ulusal yeterlilikler tarafından belirlenmiş yeterlilik şartlarını karşılaması gerekir. Bu şartlar her ulusal yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların adaylara bildirilmesi Yıldız Grup Belgelendirme resmi internet sayfası aracılığı ile yapılır.
 • Belge gözetiminin hangi sürelerde yapılacağı Ulusal yeterliliklerde belirtilmiş olan gözetim süresi ve gözetim sıklığına göre belirlenmiştir.
 • Belge gözetim dönemi gelen kişilere ayrıca ‘Yıldız Grup Belgelendirme Yazılım Programı’ tarafından otomatik olarak adayın sistemde kayıtlı telefon numarasına gözetim döneminin geldiğine dair sms gönderilir.

Belgelendirilmiş kişiden;

 • İşverenden veya işverenlerden aldığı çalıştığı birden fazla kurum var ise ayrı ayrı ve/veya yaptığı iş veya görev tanımını içeren ve çalıştığı süre bilgilerini içeren onaylı ve/veya mühürlü yazıyı (F.14-2 Çalışma Beyanı Formu),veya SGK Hizmet Dökümü
 • Sağlık raporu (Ulusal Yeterlilik şartlarında belirtilmiş ise istenir) talep edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin işyerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma periyotları yer almalıdır. İlgili yazının içeriğinde kurum veya kuruluş bilgileri, veriliş tarihi ve onaylayan kişinin adı soyadı, unvanı bulunmak zorundadır. (F.14-2 Çalışma Beyanı Formu)
 • Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, ilgili ulusal yeterlilikte veya yeterliliklerde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde değerlendirmeye tabi tutulur.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belgelendirilmiş kişiler hakkında Yıldız Grup Belgelendirme’ye iletilen şikâyet varsa gözetim faaliyetleri kapsamında değerlendirilir.

Mesleki yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi, meslek bazında ulusal yeterliliklerde belirtilen sürelerdir.

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ (İPTAL EDİLMESİ) ŞARTLARI

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI;

Belgelendirilmiş kişinin;

 • Belge gözetim sürecinde Yıldız Grup Belgelendirme tarafından talep edilen kanıtları Yıldız Grup Belgelendirme’ye sunmaması durumunda,
 • Hakkında gelen şikâyetler neticesinde ilgili ulusal yeterlilikte tanımlı bilgi ,beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına karar verilmesi durumunda,
 • Belgelendirme Sözleşmesi ya da ilgili ulusal yeterlilik şartlarına uygun davranmadığının tespiti durumunda,
 • Belgesini verilen kapsam dâhilinde kullanmadığının tespiti durumunda,
 • Yıldız Grup Belgelendirme PR.08 Belge-Logo-Marka Yönetimi Prosedürü’nde yer alan koşullara uymayarak marka ve logoyu sehven hatalı kullandığının tespiti durumunda,
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında Yıldız Grup Belgelendirme’ye iletmemesi
 • Belgelendirmeye esas alınan ilgili ulusal yeterliliğin güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar ile yapılan değişikliğin büyüklüğü ve önemine göre Yıldız Grup Belgelendirme tarafından, ilgili belgelerin geri çekilmesi kararı alınması ve bu kararın tebliğ edilmesine rağmen; belge kullanımına devam etmesi durumunda,

belgesi askıya alınır.

Yıldız Grup Belgelendirme tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili askıya almayı gerektirebilecek bir tespit yapıldığında, belgelendirilmiş kişiden söz konusu tespit ile ilgili 15 gün içerisinde açıklama talep edilir. Belgenin askıya alınmasına ilişkin tespitler ve belgelendirilmiş kişiden gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir ve yapılan değerlendirme sonucunda belgenin askıya alınmasına ilişkin kanaate varılması halinde belgelendirilmiş kişinin belgesi Yıldız Grup Belgelendirme karar vericisi veya vericileri tarafından askıya alınır.

 • Belge sahibi belgesinin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını derhal durdurur belge ve eklerini en geç 15 gün içerisinde Yıldız Grup Belgelendirmeye iade eder. Belgelendirilmiş kişinin, askıya alma gerekçelerini ortadan kaldırması durumunda, karar verici kararı ile belge, belgelendirilmiş kişiye iade edilir.
 • Askı süresi Yıldız Grup Belgelendirme tarafından belirlenir ve askı süresi en az 6 ay, en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar olabilir. Belgelendirilmiş kişi, belirlenen askı süresinden önce gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirdiği takdirde askı hali sona erdirilir.
 • Belgesi askıya alınan kişinin askıya alındığı Mesleki Yeterlilik Belgesi ve/veya yeterlilik birimleri ile askı süresine ilişkin bilgiler Yıldız Grup Belgelendirme resmi internet sitesi üzerindeki ''Belge Sorgulama'' menüsünde askı süresince yayınlanır.
 • Belgesi askıya alınan kişinin askı süresi boyunca gözetim ve belge yenileme faaliyeti yapılmaz.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN  GERİ ÇEKİLMESİ( İPTAL EDİLMESİ );

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geri çekilmesi;

 • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli düzeltici faaliyetleri verilen süre içinde yerine getirmemesi
 • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması
 • Dış denetim yada iç denetimlerde gerçekleştirilmiş olan sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi
 • Belgeli kişinin belgedeki kapsamlarla ilgili yetkinliğini kaybetmesi
 • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenileme yapılmaması
 • Marka Logosunun kasten hatalı kullanımı
 • Belgeli kişinin Yıldız Grup Belgelendirmeye kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten Yıldız Grup Belgelendirme’ye bildirmemesi
 • Belgelendirmeye esas teşkil eden doküman olan ulusal yeterliliklerde revizyon yapılması durumunda revizyonun önemi ve büyüklüğüne göre,
 • İlgili yasal mevzuatta belgelendirmeye ilişkin değişiklik yapılması durumunda, yapılan değişikliğin önemi ve büyüklüğüne göre,

uygulanır.

Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmeye esas teşkil eden doküman olan ulusal yeterliliklerde revizyon yapılması veya ilgili yasal mevzuatta belgelendirmeye ilişkin değişiklik yapılması durumunda; revizyon ve/veya değişikliğin önemi ve büyüklüğüne göre geri çekilen belgelerin tekrar verilebilmesi için uygulanması gereken usul ve esaslar (sınav tekrarı, ek belge sunulması v.b.) Yıldız Grup Belgelendirme resmi internet sayfasında kamuoyuna duyurulur.

Belgenin geri çekilmesi durumunda, yapılması gereken tüm bildirimler en geç 15 (on beş) gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir. Belgelendirilmiş kişi, belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda; belgelendirilmiş olma statüsü adına tüm atıfları kullanmaktan uzak durmalıdır. Yıldız Grup Belgelendirme ile belgelendirilmiş kişi arasında karşılıklı olarak imzalanan Belgelendirme Sözleşmesinde bu durum açık ve net olarak belirtilmiştir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN KAPSAMININ DARALTILMASI VEYA GENİŞLETİLMESİ

  Belgelendirilmiş Kişi Belgesinin Kapsamında Daraltılmaya Gidilmesi;

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin kapsamının daraltılması ancak belge kapsamında bulunan yeterlilik birimlerinden, kapsam daraltma amacıyla çıkarılacak yeterlilik birimi veya birimlerinin belgelendirmeye esas (zorunlu) yeterlilik birimi olmaması kaydıyla yapılabilir.

Belge kapsamının daraltılması aşağıdaki durumlarda yapılır:

 • Gözetim sırasında ve yeniden belgelendirme sürecinde, belgelendirilmiş kişinin yetkili olduğu yeterlilik birimleri ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk olduğunda uygunsuzluğun büyüklüğü ve önemine göre, sadece o yeterlilik birimi veya birimleri belge kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.
 • Belgelendirilmiş kişi hakkında yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesi sonucu; şikâyete konu olan yeterlilik birimi veya birimleri belgelendirme kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin, kendi talebi ile belge kapsamında bulunan yeterlilik birimi veya birimleri belge kapsamından çıkarılarak kapsam daraltılabilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin, belgelendirmesine esas teşkil eden ulusal yeterlilik veya ilgili mevzuatta ciddi revizyon yapılması durumunda, yapılan revizyonun büyüklüğü ve önemine göre kapsam daraltılabilir.

 

 

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin kapsamının genişletilmesi;

Belgelendirilmiş kişinin kendi talebi üzerine yapılır. Belge kapsam genişletme talebinde bulunan kişinin, belge kapsamına ekletmek istediği yeterlilik birimi veya birimlerinin ulusal yeterlilikte belirtilen şartları karşılaması ve ilgili yeterlilik birimi veya birimlerinin tanımlanan sınavlarında başarılı olması gerekmektedir.

Belge kapsamının daraltılması veya genişletilmesi işlemi sonrasında, öncelikle var olan Mesleki Yeterlilik Belgeleri kişilerden geri talep edilir ve iptal edilir. Duruma göre yeni düzenlenen belgeler kişilere teslim edilir.

BELGE YENİLEME FAALİYETLERİ:

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi, gözetim ve belge yenileme şartları ilgili ulusal yeterliliklerde ve Yıldız Grup Belgelendirme sistem dokümanlarında (Şartnameler, belgelendirme programları) belirtilmiştir.

Belge yenileme periyodu, belge yenilemede uygulanacak usul ve esaslar ilgili ulusal yeterliliklerde tanımlanmıştır. Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi sonunda belgenin yenilenmesi gerekmektedir.

Geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi;

Geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi;

 • Belge geçerlilik süresi içinde, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslar dâhilinde gözetim faaliyetinin yapılmış olması
 • Belge geçerlilik süresi içinde, belgenin iptalini gerektirecek herhangi bir durumun olmaması
 • Belge geçerlilik süresi içinde, ilgili ulusal yeterlilik şartlarında belge yenilemeyi etkileyecek bir değişikliğin olmaması
 • Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belgegeçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili Yıldız Grup Belgelendirme’ye performansına ilişkin şikâyet gelmemiş olması,
 • Belge yenileme süresi döneminde, kişinin belgesinin askıya alınmış olmaması,

durumlarında ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde belgenin süresi uzatılır ve belge yenilenir.

 • Geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, belgelendirilmiş kişinin belgegeçerlilik süresi dolmadan (Belgenin Geçerlilik Süresi 5 Yıl İse Belgenin Geçerliliğinin Bitiş Tarihinden 5 Ay önce, Belgenin Geçerlilik Süresi 4 Yıl İse Belgenin Geçerliliğinin Bitiş Tarihinden 4 Ay önce Belgenin Geçerlilik Süresi 3 Yıl İse Belgenin Geçerliliğinin Bitiş Tarihinden 3 Ay önce, Belgenin Geçerlilik Süresi 2 Yıl İse Belgenin Geçerliliğinin Bitiş Tarihinden 2 Ay önce) Yıldız Grup Belgelendirme’ye başvurusu üzerine Yıldız Grup Belgelendirme tarafından yapılır.
 • Yıldız Grup Belgelendirme, kişilerin belge yenileme dönemi geldiğinde söz konusu kişilere sms atmak suretiyle belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir. Ayrıca kişiler yıldız grup web sitesine TC’lerini girdikleri takdirde ilgili bilgileri edinebilirler. Uyarıyı değerlendirmek ve belgeyi yenilemek üzere başvuruda bulunmak belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi halde belge iptal olur.
 • Yıldız Grup Belgelendirme tarafından belgelendirilen kişilerin belge yenileme faaliyetleri için, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun o yıl için belirlemiş olduğu belge basım ücreti dışında herhangi bir ücret talep edebilir.
 • İlave ücret; kanıt(çalışma beyanı, sigorta dökümü) değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katını, kanıt ve sınav yapılması ile belge yenilemede ise Yıldız Grup Belgelendirme ücret tarifesinde ilgili ulusal yeterlilik için belirtilen toplam sınav ücretinin yarısını geçemez.
 • Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Yıldız Grup Belgelendirmeye ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Yıldız Grup Belgelendirme başvuru sahibi için belge talebini Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletir. Belge sahiplerine belgelerinin teslimi, MYK’nın belgeleri basarak Yıldız Grup Belgelendirmeye ulaştırmasından sonra bir hafta içerisinde gerçekleştirilir.
 • Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Yeni belgenin düzenleme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.
 • Bu konudaki başvurular, Yıldız Grup Belgelendirme’ye yapılabileceği gibi ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir.
 • Aynı şekilde, yetkilendirilmiş başka bir kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişinin; belge yenilemesi için Yıldız Grup Belgelendirme’ye başvurması durumunda, Yıldız Grup Belgelendirme kişinin başvurusunu değerlendirir ve belge yenilemesi için uyulması gereken usul ve esasları kişiye bildirir.
 • Başvuru sahibi, başvuru yapacağı yıldız grup belgelendirme ücret tarifesinde yer alan belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini yıldız grup belgelendirmeye öder ve Yıldız Grup Belgelendirmenin belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları iletir.(PB.F.14-2 Çalışma Beyan Formu,Sağlık Raporu (ilgili ulusal yeterlilikler için),sigorta bildirgesi v.b)
 • Yıldız Grup Belgelendirme, başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları inceler, değerlendirir. Yeterli bulmaması halinde başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister. Yeterli ve uygun bulursa basvuru sahibi için belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığını tahsil eder.

 

Geçerlilik süresi içinde Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetleri

Geçerlilik süresi içinde Mesleki yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi;

 • Belgenin kaybolması,
 • Belgenin kullanılamaz hale gelmesi,
 • Belge sahibinin belgenin yeniden basılmasını talep etmesi (evlenme nedeniyle soyadı değişikliği v.b.),
 • Belge sahibinin hatalı veya eksik bildirim yapması nedeniyle belge içerik bilgilerinde hatalı veya eksik bilgi tespit edilmiş olması,
 • Belgelendirilmiş kişinin, belge kapsam genişletmesi yapması nedeniyle Mesleki Yeterlilik Belgesine yeni yeterlilik birimlerinin eklenmesi,
 • Belge kapsam daraltılma yapılması nedeniyle Mesleki Yeterlilik Belgesinde yer alan yeterlilik birimlerinden birinin veya birkaçının kapsamdan çıkarılması,

durumlarında ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde belge yenilenir.

 • Geçerlilik süresi içinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması halinde, Yıldız Grup Belgelendirme tarafından ilave ücret talep edilir. Ancak kapsam genişletme nedeniyle yapılan yeniden belge basımı dışındaki yukarıda belirtilen diğer nedenlerle belge yeniden basılacak ise; ilave ücret o yıl için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmiş olan belge basım ücretinin iki katını geçemez.
 • Geçerlilik süresi dolmamış belge üzerinde yer alan, belge sahibi ile ilgili bilgilerde değişiklik olması durumunda belge sahibi değişiklikleri gerekli dokümanlarla Yıldız Grup Belgelendirme’ye bildirir. Başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Yıldız Grup Belgelendirmeye ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Yıldız Grup Belgelendirme başvuru sahibi için belge talebini Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletir.
 • Yeniden düzenlenen belgede, belge numarası değişmez. Yenilenen belge, belge sahibi eski belgeyi Yıldız Grup Belgelendirme’ye iade ettikten sonra teslim edilir. Belge sahiplerine belgelerinin teslimi, MYK’nın belgeleri basarak Yıldız Grup Belgelendirmeye ulaştırmasından sonra bir hafta içerisinde gerçekleştirilir
 • Hatalı, kayıp, yıpranmış vb. belgelerin yenilenmesi ile ilgili belge sahibi Yıldız Grup Belgelendirmeye yazılı dilekçe veya elektronik posta yoluyla başvuruda bulunur. Belge sahibi, Yıldız Grup Belgelendirme Ücret Listesi’ nde belirtilen belge yenileme ücretini Yıldız Grup Belgelendirme hesaplarına yatırır. Yıldız Grup Belgelendirme, yeniden belge basımı için MYK web portal üzerinden en geç beş iş günü içerisinde başvuruda bulunur. Yeni gelen belge, eski belge teslim alınmadan belge sahibine iletilmez. Kayıp belgelerde ise, belge sahibi, belgesini kaybettiğine ilişkin ilanlarını Yıldız Grup Belgelendirmeye iletir, ardından yeni belgesini alabilir.